Anglicko-česká mateřská škola Daisy

„Chceme si rozumět s lidmi celého světa, abychom mohli spolupracovat na péči o Zemi“

Anglicko-česká mateřská škola Daisy, školská právnická osoba je soukromá jednotřídní mateřská škola s kapacitou 15 dětí předškolního věku. Přijímáme děti bez rozdílu národnosti a mateřského jazyka. Po dohodě přijímáme i děti mladší 3 let. Náš Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu, který je závazný pro státem akreditované mateřské školy. Podporujeme všestranný harmonický rozvoj dětí a připravujeme je na vstup do školy. Od ostatních mateřských škol se naše mateřská škola liší malým počtem dětí, aktivním používáním anglického jazyka vedle češtiny po celou dobu provozu, výší školného, maximální vstřícností k individuálním potřebám dítěte a požadavkům rodiny, možností pružně reagovat a upravovat provozní dobu.
Naším hlavním cílem jsou šťastné a spokojené děti, které samostatně a kriticky myslí, jsou aktivní, kreativní a mají zdravé sebevědomí.

Náš tým

 • Pavlína Lužová – třídní učitelka, ředitelka a zřizovatelka MŠ
 • Nina Coufalíková – učitelka, speciální pedagog, asistent pedagoga
 • Zdeňka Chytilová – učitelka, asistent pedagoga
 • Zdeňka Ondrušková – školnice
 • Michael Esson – rodilý mluvčí
 • Ivan Němeček – hudební spolupráce
 • Viktorie Lužová – konzultant ka a editorka AJ

Program

Náš Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu, jehož cílem je všestranný harmonický rozvoj každého dítěte. V rámci tematických projektů nabízíme dětem aktivity:

 • výtvarné ( kreslení, malování, keramika, výroba loutek a trojrozměrných objektů, práce s přírodninami a spoustu netradičních technik,…)
 • literárně-dramatické ( poslech a reprodukce pohádek, dramatizace, loutkové divadlo, tvořivá dramatika,…)
 • hudební ( zpěv anglických i českých písní pro děti, hra na tělo a dětské rytmické nástroje, dechová a hlasová cvičení, sluchové hry, řízený poslech, návštěvy koncertů,…)
 • tělesné ( každodenní hravé cvičení, zdravotní cviky, pohybové hry, pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu, vycházky, otužování, tanec, předplavecký výcvik,…)
 • rozvíjení poznání ( matematické představy, grafomotorika, dopravní výchova, rozumová výchova, …)
 • polytechnická výchova – nabídka aktivit, které rozvíjejí dětskou pracovní zručnost a rozšiřují povědomí o profesích a řemeslech…(zatloukání hřebíků, řezání dřeva, práce s pilníkem, vaření, šití, zahradničení, péče o kozy a domácí zvířata,…)

Individuální přístup

Individuální přístup k dětem je zárukou maximálního posunu každého dítěte dle jeho osobních možností. K tomu je nezbytná úzká individuální spolupráce s rodinou.

Angličtina po celý den

Angličtina je používaným jazykem po celou dobu pobytu dětí ve školce společně s češtinou. Angličtina je předkládána dětem přirozenou hravou formou. Velkým přínosem je setkávání s rodilými mluvčími. Díky celodenní komunikaci si dítě vytváří širokou slovní zásobu, jazykovou pohotovost a orientaci v anglickém jazyce. V této oblasti chceme dosáhnout toho, aby dítě bez zábran a ostychu zvládlo komunikovat v anglickém jazyce s jiným anglicky mluvícím člověkem na úrovni, jaké je schopno dosáhnout, aby se nebálo zeptat, zopakovat správný výraz, hlavně aby mělo zájem tento jazyk dál poznávat a učit se mu.

Zaměření na ekologii

Učíme děti přírodu znát, aby ji mohly mít rády a chtěly ji chránit. Vedeme je k dodržování pravidel ekologického chování. Kdo v přírodě pobývá, pozoruje ji a poznává, začne ji mít rád. A to co máme rádi také chráníme.

Provoz

Každý pracovní den od 6:30 do 17:15. V době letních prázdnin bude mateřská škola uzavřena po dohodě s rodiči na dobu nezbytně nutnou pro malování a plánované opravy…

Školné

je neměnné po celou dobu docházky dítěte do MŠ. Pro školní rok 2017/2018 je výše školného stanovena na 4000,- Kč měsíčně. Školné nezahrnuje cenu stravy, ta je dána dodavatelem stravy a je účtována dle skutečně odebrané stravy. Školné zahrnuje veškeré náklady spojené s chodem školy, výukou angličtiny, výtvarný a pracovní materiál, učební pomůcky, vybavení prostor, náklady spojené s dovozem stravy, vstupné na akce, exkurze a výlety, pojištění,…

Orientační rozvrh denních činností

Následující rozvrh nedodržujeme striktně, je jen orientační. Pouze čas jídel se nemění. Střídání aktivit řízených a spontánních a pohyb se zaměřením na zdravotní cvičení probíhají každý den. Stejně tak jsou do programu denně zařazeny prvky výchovy hudební a zpěv, výtvarné i pracovní aktivity, ať jde o jakkoli tematicky zaměřený blok. Časové rozvržení se řídí momentální situací, každé dítě má možnost pracovat svým vlastním tempem. Nenutíme děti do jídla, spaní, ani do aktivit, o které nemají zájem. Jde nám o příjemnou a radostnou atmosféru, pocit klidu a bezpečí. Venku probíhají všechny aktivity, jejichž charakter nám to dovolí (s ohledem na počasí a čistotu ovzduší…). V případě akcí mimo školu se snažíme dodržet především čas jídel

 • 6:30 – 8:30 příchod dětí, snídaně, hry dle vlastního výběru
 • 8:30 – 8:50 ranní cvičení – zdravotní cviky, pohybové hry
 • 8:50 – 9:00 společné posezení v komunitním kruhu, přivítání, povídání o zážitcích, o programu dne…
 • 9:00 – 9:15 přesnídávka
 • 9:15 – 10:00 hlavní pracovní blok (vždy složený z několika organizačně odlišných částí)
 • 10:00 – 12:00 příprava a pobyt venku
 • 12:00 – 12:30 příprava na oběd, oběd, hygiena
 • 12:30 – 14:30 odpočinek (spánek nebo jen odpočinek na lehátku s pohádkou, klidné činnosti, individuální úkoly,…)
 • 14:30 – 14:50 odpolední svačina
 • 14:50 – 15:30 odpolední pracovní blok
 • 15:30 – 17:15 individuální práce dle potřeb a zájmu dítěte a volné hry do odchodu dětí

Výlety a akce

Alespoň jednou v měsíci pořádáme výlet, exkurzi nebo jinou netradiční akci pro děti (divadlo, kino, koncert, les, rybník, koně, ovce, keramická dílna, policejní stanice, autoopravna…, na zahradě barbecue, táboráky, noc ve školce, atd.) Veškeré náklady na tyto akce jsou hrazeny ze školného, rodiče už nic nedoplácejí.

Péče o zdraví, hygiena

Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu. Klademe velký důraz na vštěpování základních hygienických návyků, jako jsou mytí rukou před jídlem a po použití toalety, splachování toalety a čištění zubů po jídle. Také považujeme za důležité, aby se děti naučily automaticky si odnášet po sobě nádobí, uklízely si po sobě stolky a hračky. Dodržování pitného režimu a zdravé stravovací návyky jsou základním předpokladem zdravého vývoje dětí. Rovněž pohybu na čerstvém vzduchu a pohybu vůbec mají děti u nás dostatek, maximum možných aktivit probíhá venku.

Rodiče vítáni

Můžete se účastnit všeho dění v naší školce společně s vaším dítětem! Na besídkách a dalších akcích pro rodiče, prarodiče i přátele vám děti rády předvedou, co si pro vás nacvičí. Také vás vtáhneme do některých našich her a tvůrčích aktivit.

Lokalita – kde nás najdete

Lokalita ve které se mateřská škola nachází, je výjimečná úzkým sepětím s přírodou (lesy hned za zahradou) a vesnickým prostředím, současně je velmi dobře dostupná z blízkého města Přerova. Z Olomouce se k nám vozem dostanete asi za 30 minut. Příměstská hromadná doprava do místní části Čekyně nám umožňuje návštěvy nejrůznějších kulturních, sportovních a vzdělávacích aktivit v Přerově. Mapa viz strana KONTAKT.

Budova

MŠ je umístěna v rodinném domě na okraji obce Čekyně. Dům je trojpodlažní. Prostory MŠ pro děti jsou v druhém nadpodlaží. Kancelář školy a zázemí pro personál jsou v přízemí. Ostatní prostory domu patří k soukromému bytu. Schodiště je společné. Před budovou školy jsou parkovací stání pro rodiče i zaměstnance. Děti s rodiči vstoupí hlavním zastřešeným vchodem ze dvora do šatny. Odtud se dostanou přímo do koupelny se třemi dětskými toaletami, umyvadly a sprchou. Ze šatny je přímý vstup do třídy, dále navazuje herna a ložnice. Ložnice není stálá, lehátka se po odpočinku vždy ukládají do speciálních skříní a ložnice slouží jako další prostor pro aktivity. Ze šatny dětí se vchází do kuchyně – výdejny stravy.

Přírodní zahrada

Přírodní zahrada je nepostradatelnou součástí naší mateřské školy. Slouží jako venkovní učebna. Zahrada je prostorná, nabízí svah i rovinu, nejrůznější zákoutí… Část zahrady je vyhrazena pro holandské minikozičky, které dětem budou dělat každodenní společnost. Dětská část zahrady, kam kozičky nemohou, nabízí malý amfiteatr pro venkovní představení, pískoviště, velký altán, posezení s ohništěm, korýtka na vodní hrátky, skluzavku, lezecké žebříky, lana a nejrůznější přírodní prolézačky, hopačky, hmyzí domeček, hmatový chodník,… Mnoho dalšího, jako jsou třeba vrbové chýše, se postupně bude realizovat společně s dětmi. Děti budou zapojeny i do osazování vyvýšených záhonů, kde si budou osvojovat zahradnické dovednosti.

Školní řád

Školní řád je k dispozici na straně KE STAŽENÍ.